KERABAT MAYA

Wednesday, 6 April 2011

Nabi Muhammad S.A.W dalam Alkitab Kristian


Perjanjian Lama

Al-Quran menyebutkan dalam Surah Al-A'raf (Tempat Tertinggi) Surah 7 ayat 157:

[157]
“Iaitu orang-orang yang mengikut Rasulullah (Muhammad s.a.w) Nabi yang Ummi, yang mereka dapati tertulis (namanya dan sifat-sifatnya) di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Ia menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik, dan melarang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang keji; dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk; dan ia juga menghapuskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, dan memuliakannya, juga menolongnya, serta mengikut nur (cahaya) yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka itulah orang-orang yang berjaya.

1.Nabi Muhammad, dibuktikan dalam Kitab Ulangan:Allah Taala berbicara kepada Musa dalam Kitab Ulangan /Deuteronomy pasal 18 ayat 18:


"Aku akan membangkitkan mereka seorang Nabi dari antara saudara-saudara mereka, seperti kepadamu, dan Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan berbicara kepada mereka semua bahawa Aku akan perintah dia."
"I will raise them up a Prophet from among their brethren, like unto thee, and I will put my words in his mouth; and he shall speak unto them all that I shall command him."


Orang-orang Kristian mengatakan bahawa nubuatan ini merujuk kepada Jesus (AS) kerana Yesus (pbuh) itu seperti Nabi Musa (pbuh). Musa (pbuh) adalah seorang Yahudi, serta Yesus (pbuh) adalah seorang Yahudi. Musa (pbuh) adalah seorang Nabi dan Yesus (AS) juga Nabi.

Jika kedua-dua adalah kriteria hanya untuk nubuat ini harus dipenuhi, maka semua Nabi-nabi dari Alkitab yang datang setelah Musa (pbuh) seperti Sulaiman, Yesaya, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Malachi, Yohanes Pembaptis (Yahya), dll (pbut) akan memenuhi nubuatan ini kerana semua adalah orang Yahudi dan juga sebagai nabi.

Namun, Nabi Muhammad (SAW) yang seperti Musa (pbuh):

*Kedua-duanya mempunyai ayah dan ibu, sementara Yesus (AS) lahir secara ajaib tanpa adanya campur tangan laki-laki.
[Mathew 1:18 dan Lukas 1:35 dan juga Al-Quran 3:42-47]

*Kedua-duanya berkahwin dan punya anak. Isa (AS) menurut Alkitab tidak kahwin dan tidak mempunyai anak.

*Kedua-duanya meninggal kematian alami. Isa (AS) telah dibangkitkan hidup. (Al-Quran 4:157-158)

Muhammad (SAW) dari antara saudara-saudara Musa (pbuh). Arab adalah saudara orang Yahudi. Abraham (pbuh) mempunyai dua putra: Ismail dan Ishak (pbut). Orang-orang Arab adalah keturunan Ismail (pbuh) dan Yahudi adalah keturunan Ishak (pbuh).

Kata-kata di mulut:

Nabi Muhammad (SAW) adalah buta huruf dan apa wahyu yang ia terima dari Tuhan Yang Maha Esa ia mengulangi kata demi kata.

"Aku akan membangkitkan mereka seorang nabi dari antara saudara-saudara mereka, seperti kepadamu, dan akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan berbicara kepada mereka semua bahawa Aku akan perintah dia." [Ulangan 18:18]
"I will raise them up a Prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth; and he shall speak unto them all that I shall command him." [Deuteronomy 18:18]

*Kedua-dua selain nabi yang juga raja iaitu mereka boleh menimbulkan hukuman mati. Isa (AS) berkata, "kerajaanku bukan dari dunia ini." (Yohanes 18:36).
"My kingdom is not of this world." (John 18:36)

*Kedua-duanya diterima sebagai nabi oleh orang-orang mereka dalam hidup mereka, tetapi Yesus (pbuh) ditolak oleh kaumnya.
. Yohanes 1 ayat 11 menyatakan, "Dia datang kepada sendiri, tetapi sendiri tidak menerimanya."
"He came unto his own, but his own received him not."(John 1:11)

*Kedua-dua membawa undang-undang baru dan peraturan-peraturan baru untuk orang-orang mereka. Isa (AS) menurut Alkitab tidak membawa undang-undang baru. (Matius 5:17-18).(Mathew 5:17-18).
2.Hal ini Disebutkan dalam kitab Deuteronomy / Ulangan bab 18:19


"Dan itu akan terjadi, bahawa sesiapa yang tidak akan mendengar firmanku kepada yang akan berbicara atas namaku , aku akan menuntutnya dari dia."
"And it shall come to pass, that whosoever will not harken unto my words which he shall speak in my name, I will require it of him."


Perjanjian Baru

Al-Quran Surah As-Saff (Barisan) surah ke 61 Ayat 6:

[6]
Dan (ingatlah juga peristiwa) ketika Nabi Isa ibni Maryam berkata: “Wahai Bani Israil, sesungguhnya aku ini Pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran Kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu Kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku – bernama: Ahmad”. Maka ketika ia datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata, mereka berkata: “Ini ialah sihir yang jelas nyata!”

Semua nubuatan yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama tentang Muhammad (SAW) disamping menerapkan kepada orang Yahudi juga berlaku bagi orang-orang Kristian.

1.Yohanes pasal 14 ayat 16: (John chapter 14 verse 16:)
"Dan aku akan berdoa Bapa, dan Ia akan memberimu Penghibur yang lain, bahawa ia mungkin tinggal bersama anda selamanya."
"And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you forever."

Comforter = penghibur = digemari ramai = The Praised One = Terpuji = Muhammad (S.A.W) dalam bahasa arab bermaksud 'yang Terpuji'.


2.Injil Yohanes 15 ayat 26: (Gospel of John chapter 15 verse 26:)
"Tapi ketika Penghibur yang datang, yang saya akan menghantar kepadamu dari Bapa, iaitu Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku."
"But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me."

3.Injil Yohanes 16 ayat 7: (Gospel of John chapter 16 verse 7:)
"Namun Aku berkata kepadamu kebenaran; itu berguna bagi anda bahawa saya pergi: kerana jika aku pergi tidak pergi, Penghibur tidak akan datang kepadamu, tetapi jika aku pergi, aku akan menghantar dia kepadamu".
"Nevertheless I tell you the truth; it is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you".

"Ahmad" atau "Muhammad" yang bermaksud "orang yang memuji" atau "terpuji" hampir 'Periclytos' terjemahan dari kata Yunani. Dalam Injil Yohanes 14:16, 15:26, dan 16:7. Kata 'Penghibur'/'Comforter' digunakan dalam terjemahan bahasa Inggeris untuk 'Paracletos' kata Yunani yang bererti advokat atau teman jenis yang bukan seorang penghibur.

Paracletos adalah pembacaan melengkung untuk Periclytos. Isa (AS) benar-benar menyebutkan 'Ahmad' dengan nama. Bahkan kata Yunani Parakletos merujuk kepada Nabi (saw) yang merupakan rahmat bagi semua makhluk.

Beberapa orang Kristian mengatakan bahawa Penghibur yang disebutkan dalam nubuat ini merujuk pada Roh Kudus. Mereka gagal menyedari bahawa nubuatan dengan jelas mengatakan bahawa hanya jika Yesus (pbuh) akan berangkat, Penghibur datang. Alkitab menyatakan bahawa Roh Kudus sudah ada di bumi sebelum dan semasa masa Yesus (AS), dalam rahim Elizabeth, dan lagi ketika Yesus (AS) sedang dibaptis, dan lain-lain. Oleh kerana itu nubuat ini merujuk kepada tak lain dan tak bukan iaitu Nabi Muhammad (SAW).
4.Injil Yohanes bab 16 ayat 12-14:(Gospel of John chapter 16 verse 12-14:)

"Aku memiliki hal-hal belum banyak untuk mengatakan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya sekarang. walaubagaimanapun ketika dia, Roh kebenaran
datang, Ia akan membimbing kamu kepada seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi apa ia akan mendengar, bahawa ia akan berbicara: dan dia akan menunjukkan anda hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku ".
"I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit when he, the Spirit of truth is
come, he will guide you unto all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come. He shall glorify me".

Memiliki jiwa Kebenaran, berbicara tentang dalam nubuatan ini merujuk pada tidak lain dari Nabi Muhammad (SAW).

Nota: Semua kutipan dari Alkitab diambil dari King James Version.

1 comment:

 1. Nubuat di dalam Yesaya 42 menceritakan tentang Ahmad, 'Hamba Allah' yang akan berperang dan mebawa keadilan pada agama Allah. Dia juga akan membebaskan Arabia dari amalan penyembahan berhala. Gurun, desa-desa dan kota-kota Arabia akan memuliakan dan memuji Allah. Ini adalah apa yang terjadi sehingga ke hari ini. Seluruh Arabia memuji dan mengagungkan Allah, menyanyikan kalimat Allah setiap hari.

  Dan seterusnya kita membaca Yesaya 42:18 - 25; perihal Bani Israel akan tetap tuli dan buta karena mereka mengabaikan perintah Allah yang dibawa oleh 'Hamba Allah' ini.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Dalam Yesaya 42:1, ianya bukanlah kebetulan jika kita melihat pada penulisan אתמך (Atmc) אחמד (Ahmd). Dan kalimat sebelum אתמך (Atmc), adalah עבדי (Abedi ~ Hamba Ku). Nubuat ini tidak lain; hanya merujuk pada Ahmad, Abedallah (Ahmad, Hamba Allah).

  Istimewanya penulisan אתמך (Atmc), ia satu kalimat yang meperihalkan nubuat akan datangnya Hamba Allah serta ditulis sekali sahaja dalam Alkitab. [Apakah pena yang menulis salah menyalin atau ianya kesalahan yang disengaja?]

  Bani Israel telah menerima nubuat kedatangan Ahmad namun malang, hanya sedikit yang menerima.

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...